قانون اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده-به منظور تبیین چگونگی اجراء و اشخاص مشمول بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، بند (ب) مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد :
ب- صددرصد (100%) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد (100%) هزینه های درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است .
تبصره- دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و در اختیار دستگاهها و صندوقهای بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد .
در سال 1390صددرصد (100%) هزینه درمان بازنشستگان غیر شاغل از ردیف اعتبارای 131600 بنیاد شهید و امور ایثارگران ( مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیر شاغل ) و ایثارگران سایر دستگاهها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاهها پیش بینی و پرداخت می شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/6/1390 به تایید شورای نگهبان رسید .