اگر قرار باشد آسیب‌های فوق‌الذكر را برطرف كنیم، باید اقتصاد كشور از جهت ساختار تولید، منابع اولیه، نوع محصولات تولیدی، جایگاه دولت و ... ویژگی‌هایی داشته باشد. برخی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها كه در سال‌های اخیر هم مورد تأكید مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند، به شرح زیر است:
1- دانش بنیان 2- مردمی 3- اقتصادی درون زا و مبتنی بر زنجیره های تولید 4- صادرات گرا 5- ساختارسازی منطقه ای در مقابل نظام های جهانی
در ادامه هر کدام از این ویژگی ها توضیح داده شده است :


ادامه مطلب