آراستگی و پاکیزگی از اساس ترین ارکان نظام زندگی انسانهاست که با رعایت آن می توان به بهره وری بالاتر در هر زمینه زندگی شخصی یا کاری دست یافت .

امروزه با استفاده از نظام ساماندهی محیط کار(s 5) می توان نتایج شگفت آوری را ایجاد نمود و به محیط کاری شاد، تمیز و شایسته دست یافت.


معرفی s5

s5 چیست؟

فنی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفیتی در یک سازمان استفاده می شود. که این نظام اولین بار در کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم انجام شد.

هر s بیانگر یکی از ابعاد پنجگانه ساماندهی محیط کار است .

مفهوم s5 :

ارتقاء کیفیت کار و در نتیجه بهره وری بالای نیروی انسانی است.

هدف s5:

 - ایجاد نشاط در محیط کار

 - تشویق پرسنل جهت انجام کار دسته جمعی

 - درک افراد از اجرای پروژه.

 -ایجاد انگیزه در کارکنان جهت نگهداری

هدف نهائی s5:

حفظ لوازم و تجهیزات پیشگیری از اتلاف و بهسازی فرآیندهای سازمانی و برقراری ارتباطی منطقی و سالم بین انسان ابزار و کار است.

مراحل s5   را در ادامه مطلب مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب